خدایا، من در كلبه فقیرانه خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریایی خود نداری.چون من تو دارم و تو خود نداری.

از اهالی دیار كرمانم

دهه شصت بود وفصل برگ ریزان كه دیده به جهان گشودم 

اگر بخواهم از دل بگویم و دوست داشتن

هم شعر برایم زیباست هم اعداد و ارقام

دروغ نگویم گاهی برای دل خودم هم كه شده كلماتی قطار میكنم

نامی كه دل برای خود و كلماتش نگاشته یكه و تنها ستدرباره ی من